घुमाएका कविता बुझ्न गाह्रो भयो, र बिक्न छाडे !

घुमाएका कविता बुझ्न गाह्रो भयो, र बिक्न छाडे !

Comments