•  अघि अघि पानी पछि पछि नानी

अघि अघि पानी पछि पछि नानी