• कृषिवन । krishiwan

कृषिवन । krishiwan

यस पुस्तकले आम नागरिक तथा कृषकलाइ चेतना दिई कृषि तथा वनको प्रबर्धनको लागि बिशेष सहयोग पुराउने छ । निर्याहमुखी पद्दतिबाट अल्जिरहेको नपालको कृषि तथा वन प्रणालीलाइ व्यावासाहिकता तर्फ लानेछ । नेपालमा लोपुन्मुख प्रजातिको पहिचान गराइ तिनीहरुको सम्रक्षण गर्न सहयोग पुराउने छ ।