• स्वतन्त्रताको बाटो सजिलो छैन | Nelson Mandela

स्वतन्त्रताको बाटो सजिलो छैन | Nelson Mandela