• नेपालमा स्थानीय सरकार | Nepalma-sthaniya-sarakar

नेपालमा स्थानीय सरकार | Nepalma-sthaniya-sarakar

यसभित्र
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
– कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४
– स्थानीय तहको परिचय र गठन
– नेपालमा स्थानीय शासनको ऐतिहासिक सिंहावलोकन
– स्थानीय तहको सैद्धान्तिक पक्ष
– स्थानीय सरकारका अवसर र चुनौती
– स्थानीय तहका अधिकार
– स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिस र प्रमाणीकरणको कार्यविधि र ढाँचा
– प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको विस्तृत विवरण
– स्थानीय तह र सूचनाको अधिकार