• स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार

स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार

यस भित्र 

- न्याय सम्बन्धि सैद्धान्तिक अवधारणा

- स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकारको बिबेचना 

- कानुनी लिखतको सैद्धान्तिक ज्ञान र नमुना 

- स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन/नियमको विवेचना

- स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुलुकी ऐनमा भएका प्रावधान 

- स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुलुकी देवानी(संहिता) ऐन-२०७४ मा भएका प्रावधान 

- स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन-२०७४ मा भएका प्रावधान 

- स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारसँग सम्बन्धित बिभिन्न ऐन नियमहरू